Tastes okay, but not Sandi friendly.

4 years ago by Rodney G.